สำนักกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ENGLISH | THAI

Camera is a responsive/adaptive slideshow. Try to resize the browser window
This is an HTML element included in the transition effect
ค้นหาอาคารในจุฬาฯ
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
12
มิย

การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

10
กค
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

14
สค

การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

11
กย
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
9
ตค
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
13
พย
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
 
สำนักบริหารระบบกายภาพ
เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี มีภาระหน้าที่ด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และยานพาหนะของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้ออำนวยต่อบรรยากาศการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงานตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารระบบกายภาพของสำนักบริหารและศูนย์ขึ้นตรงต่าง ๆ ในสำนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งเอื้ออำนวยและให้คำปรึกษาแก่ส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินงานในความรับผิดชอบ และการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 

การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารความปลอดภัย

โครงการร่วมใจปลูกป่านิเวศ 60,000 ต้น

รายละเอียด
รายละเอียด