สำนักกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ENGLISH | THAI

Camera is a responsive/adaptive slideshow. Try to resize the browser window
This is an HTML element included in the transition effect
ค้นหาอาคารในจุฬาฯ
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
10
มิย

การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

8
กค59
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

11
สค59

การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

9
กย59
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
14
ตค59
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
11
พย59
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
 
สำนักบริหารระบบกายภาพ
เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี มีภาระหน้าที่ด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และยานพาหนะของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้ออำนวยต่อบรรยากาศการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงานตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารระบบกายภาพของสำนักบริหารและศูนย์ขึ้นตรงต่าง ๆ ในสำนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งเอื้ออำนวยและให้คำปรึกษาแก่ส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินงานในความรับผิดชอบ และการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 

“ศาลาพระเกี้ยว” อาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2559

โครงการ “อุทยานจามจุรี ศรีจุฬาฯ

จุฬาฯรักษ์โลก” ปี2559

รายละเอียด
รายละเอียด