สำนักกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ENGLISH | THAI

Camera is a responsive/adaptive slideshow. Try to resize the browser window
This is an HTML element included in the transition effect
ค้นหาอาคารในจุฬาฯ
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
18
กย

การประชุมประกวดการอนุรักษ์พลังงานฯ Green Chula Awards

14
ตค
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

11

พย

การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

9
ธค
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
13
มค58
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
10
กพ58
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
 
สำนักบริหารระบบกายภาพ
เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี มีภาระหน้าที่ด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และยานพาหนะของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้ออำนวยต่อบรรยากาศการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงานตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารระบบกายภาพของสำนักบริหารและศูนย์ขึ้นตรงต่าง ๆ ในสำนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งเอื้ออำนวยและให้คำปรึกษาแก่ส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินงานในความรับผิดชอบ และการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
 
กิจกรรม
 

จากข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขัง

ร่วมตั้งชื่อ ลานและสวน

ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียด
รายละเอียด
 
 
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบฯ
 
รายการอนุมัติโครงการและผู้ออกแบบ โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัย
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Council of Architects
The Association of Siamese Architects (ASA) 
The American Institute of Architects (AIA) 
ค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้าง
ราคาวัสดุก่อสร้าง กระทรวงพาณิชย์ 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
กฏหมายควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร
พรบ.ควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร
กฏกระทรวง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรุงเทพมหานคร