สำนักกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ENGLISH | THAI

Camera is a responsive/adaptive slideshow. Try to resize the browser window
This is an HTML element included in the transition effect
ค้นหาอาคารในจุฬาฯ
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
11
ธค

การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

8
มค59
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

12
กพ59

การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

11
มีค59
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
8
เมย59
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
13
พค59
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
 
สำนักบริหารระบบกายภาพ
เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี มีภาระหน้าที่ด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และยานพาหนะของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้ออำนวยต่อบรรยากาศการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงานตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารระบบกายภาพของสำนักบริหารและศูนย์ขึ้นตรงต่าง ๆ ในสำนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งเอื้ออำนวยและให้คำปรึกษาแก่ส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินงานในความรับผิดชอบ และการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 

ต้อนรับ คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอเชิญชมนิทรรศการ “จุฬาฯ มหาวิทยาลัยยั่งยืน” Chulalongkorn : Sustainable University

รายละเอียด
รายละเอียด