สำนักกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ค้นหาอาคารในจุฬาฯ
 
 
แผนผังอาคาร
 
แผนที่โดยสังเขป
 
 

จุฬาพัฒน์ ๑

    เป็นอาคารของคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งได้มาจากการนำอาคาร ๑ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษาที่ได้รับคืนมา ทำการต่อเติมปรับปรุงใหม่ โดยมี อาจารย์พิรัส พัชรเศวต และอาจารย์สยาณี วิโรจน์รัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกแบบปรับปรุง การปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และเปิดใช้ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 
อาคารภายในคณะ
รหัสอาคาร ชื่ออาคาร ความสูง (ชั้น) พื้นที่อาคาร
AHS 01 จุฬาพัฒน์ 1 4 19,392.24
AHS 02 จุฬาพัฒน์ 6 1 615.06
AHS 03 จุฬาพัฒน์ 3 1 119.77
 
จุฬาพัฒน์ 1   จุฬาพัฒน์ 6
จุฬาพัฒน์ 1   จุฬาพัฒน์ 6
 
จุฬาพัฒน์ 3    
จุฬาพัฒน์ 3    
 
 
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบฯ
 
รายการอนุมัติโครงการและผู้ออกแบบ โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัย
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Council of Architects
The Association of Siamese Architects (ASA) 
The American Institute of Architects (AIA) 
ค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้าง
ราคาวัสดุก่อสร้าง กระทรวงพาณิชย์ 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
กฏหมายควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร
พรบ.ควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร
กฏกระทรวง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรุงเทพมหานคร