สำนักกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


download pdf
download pdf
download pdf
 
 
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบฯ
 
รายการอนุมัติโครงการและผู้ออกแบบ โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัย
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Council of Architects
The Association of Siamese Architects (ASA) 
The American Institute of Architects (AIA) 
ค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้าง
ราคาวัสดุก่อสร้าง กระทรวงพาณิชย์ 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
กฏหมายควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร
พรบ.ควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร
กฏกระทรวง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรุงเทพมหานคร