สำนักกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ENGLISH | THAI

Camera is a responsive/adaptive slideshow. Try to resize the browser window
This is an HTML element included in the transition effect
ค้นหาอาคารในจุฬาฯ
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
10
มิย
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
12
มิย
อบรมป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมอัคคีภัย ณ สถาบัน3 เวลา 08.30-16.30 น.

27

มิย

อบรมการใช้งานแผนที่โครงสร้าง

พื้นฐานหมุดหลักฐาน

8
กค
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
5
สค
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
9
กย
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบ และการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
 
สำนักบริหารระบบกายภาพสำหรับ web eng
เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี มีภาระหน้าที่ด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และยานพาหนะของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้ออำนวยต่อบรรยากาศการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงานตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารระบบกายภาพของสำนักบริหารและศูนย์ขึ้นตรงต่าง ๆ ในสำนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งเอื้ออำนวยและให้คำปรึกษาแก่ส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินงานในความรับผิดชอบ และการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
 
กิจกรรม
 

เชิญชวนร่วมโครงการ อุทยานจามจุรี ศรีจุฬาฯ “จุฬาฯ รักษ์โลก” ปี ๖

การปิด-เปิด ประตูมหาวิทยาลัยฝั่งตะวันออกพื้นที่งาน “จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด”

รายละเอียด
รายละเอียด
 
 
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบฯ
 
รายการอนุมัติโครงการและผู้ออกแบบ โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัย
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Council of Architects
The Association of Siamese Architects (ASA) 
The American Institute of Architects (AIA) 
ค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้าง
ราคาวัสดุก่อสร้าง กระทรวงพาณิชย์ 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
กฏหมายควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร
พรบ.ควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร
กฏกระทรวง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรุงเทพมหานคร