สำนักกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วันที่/เดือน/ปี รายงานการประชุม  

ผลการประชุม

  เห็นชอบ

เห็นชอบมีข้อเสนอ
6 มกราคม 2553 ครังที่ 1/2553 ผลการอนุมัติ - โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คณะสถาปัตย์ฯ
- โครงการปรับปรุงพื้นที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
16 กุมภาพันธ์ 2553 ครังที่ 2/2553 ผลการอนุมัติ - โครงการก่อสร้างหอพักนิสิตหลังใหม่ และอาคารอเนกประสงค์ 23 ก.พ. 53
25 กุมภาพันธ์ 2553 ครังที่ 3/2553 ผลการอนุมัติ - โครงการก่อสร้างหอพักนิสิตหลังใหม่ และอาคารอเนกประสงค์ 26 ก.พ. 53
22 มีนาคม 2553 ครังที่ 4/2553 ผลการอนุมัติ - โครงการปรับปรุงห้องทำงานโครงการทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย(API) และโครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 3 ตึกประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาฯ
20 เมษายน 2553 ครังที่ 5/2553 ผลการอนุมัติ - โครงการปรับปรุงลานจอดรถสถาบันภาษา
25 พฤษภาคม 2553 ครังที่ 6/2553 ผลการอนุมัติ - โครงการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คณะครุศาสตร์
15 มิถุนายน 2553 ครังที่ 7/2553 ผลการอนุมัติ -โครงการการใช้สถานที่เพื่อให้บริการเครื่องดื่ม คณะนิติศาสตร์
-โครงการปรับปรุงระบบกายภาพ อาคารนิเทศศาสตร์ 1 คณะนิเทศศาสตร์
-โครงการปรับปรุงพื้นที่ชั้นที่ 1 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ศูนย์วิทยทรัพยากร
-โครงการปรับปรุงสำนักงานสโมสรอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-โครงการหลังคาสีเขียว Green Roof โดยชมรม Chula SIFE คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
-โครงการจัดทำหลังคาสนามบาส ด้านหลังอาคารไชยยศสมบัติ 3 คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
29 มิถุนายน 2553 ครังที่ 8/2553 ผลการอนุมัติ -
20 กรกฎาคม 2553 ครังที่ 9/2553 ผลการอนุมัติ -โครงการติดตั้งถังขยะหมักอินทีรีย์ หน่วยวิจัยบำบัดของเสียคณะวิศวกรรมศาสตร์
-โครงการก่อสร้างโรงสาธิตการเลี้ยงกบ ผึ้ง และแมลง ณ สถานีวิจัยฯอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
-โครงการซ่อมแซมห้องตรวจรักษา และห้องธุรการของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก อาคารหลวงชัยอัศวรักษ์ และอาคาร 50 ปี
10 สิงหาคม 2553 ครังที่ 10/2553 ผลการอนุมัติ -
21 กันยายน 2553 ครังที่ 11/2553 ผลการอนุมัติ -โครงการศึกษาเพื่อจัดทำวางแผนแม่บทและออกแบบระบบระบายน้ำ ในเขตการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-โครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2554
-โครงการก่อสร้างอาคารหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตแพทยศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์
-โครงการการใช้สถานที่เพื่อให้บริการเครื่องดื่ม (ซุ้มกาแฟ) คณะนิติศาสตร์
5 ตุลาคม 2553 ครังที่ 12/2553 ผลการอนุมัติ -
28 ตุลาคม 2553 ครังที่ 13/2553 ผลการอนุมัติ -
30 พฤศจิกายน 2553 ครังที่ 14/2553 ผลการอนุมัติ -
16 ธันวาคม 2553 ครังที่ 15/2553 ผลการอนุมัติ -
 
 
การประชุมคณะกรรมการกำกับการออกแบบฯ
 
รายการอนุมัติโครงการและผู้ออกแบบ โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัย
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Council of Architects
The Association of Siamese Architects (ASA) 
The American Institute of Architects (AIA) 
ค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้าง
ราคาวัสดุก่อสร้าง กระทรวงพาณิชย์ 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
กฏหมายควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร
พรบ.ควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร
กฏกระทรวง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรุงเทพมหานคร