สำนักกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ค้นหาอาคารในจุฬาฯ
 
 
แผนผังอาคาร
 
แผนที่โดยสังเขป
 
 

จามจุรี 4

     อาคารจามจุรี 4 เริ่มก่อสร้างในวันที่ 28 ธันวาคม 2530 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2532 เป็นอาคารสูง 7 ชั้น เป็นที่ทำงานของผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ฝ่ายบริหาร ได้รับการออกแบบโดยรองศาสตราจารย์เลอสม สถาปิตานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุล และ อาจารย์กี ขนิษฐานันท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
รายละเอียดอาคาร
รหัสอาคาร ชื่ออาคาร ความสูง (ชั้น) พื้นที่อาคาร
CEN 047 อาคารจามจุรี 4 8 4,094.27
 
หน่วยงานภายในอาคาร
หน่วยงาน ชั้นที่
สำนักงาน 2
สำนักงาน 3
สำนักงาน 4
สำนักงาน 5
สำนักงาน 6
 
จามจุรี 4   จามจุรี 4
อาคารจามจุรี 4   อาคารจามจุรี 4