สำนักกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ค้นหาอาคารในจุฬาฯ
 
 
แผนผังอาคาร
 
แผนที่โดยสังเขป
 
 

บรมราชกุมารี

     เริ่มก่อสร้างใน พ.ศ. 2533 สร้างขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 77 ปี ของการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารและเสด็จฯ มาทรงเปิดอาคารในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2537

     อาคารบรมราชกุมารีเป็นอาคารเรียนรวมสาขามนุษยศาสตร์ ตั้งอยู่ระหว่างคณะอักษรศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารได้รับการออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย ศาสตราจารย์ผุสดี ทิพทัส และผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตุรนต์ วัฒนผาสุก อาคารมีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและตะวันตก สูง 15 ชั้น

 
รายละเอียดอาคาร
รหัสอาคาร ชื่ออาคาร ความสูง (ชั้น) พื้นที่อาคาร
CEN 053 อาคารบรมราชกุมารี 15 18,556.73
 
หน่วยงานภายในอาคาร
หน่วยงาน ชั้นที่
ร้านค้าสหกรณ์ 1
สำนักงานจัดการอาคาร 2
สหกรณ์ออมทรัพย์ 2
สำนักงาน BALAC 7
สำนักงานหลักสูตรอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต 7
ภาควิชาบรรณรักษ์ศาสตร์ 8
ภาควิชาศิลปการละคร 8
ภาควิชาภูมิศาสตร์ 8
ภาควิชาภาษาตะวันตก 9
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 9
ภาควิชาภาษาตะวันออก 10
ภาควิชาปรัชญา 10
ภาควิชาภาษาอังกฤษ 11
ภาควิชาประวัติศาสตร์ 12
ภาควิชาภาษาศาสตร์ 12
ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา 13
วารสาร 13
หลักสูตร EIL 13
ศูนย์การแปล 13
หน่วยบริหารหลักสูตรอักษรศาสตร์ 13
หน่วยบริหารอารยธรรมไทย 13
ดุริยางคศิลป์ไทย 14
ภาควิชานฤมิตศิลป์ 14
ฝ่ายจดหมายเหตุหอประวัติ 15
สำนักงาน 15
 
บรมราชกุมารี   บรมราชกุมารี
อาคารบรมราชกุมารี   อาคารบรมราชกุมารี