สำนักกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ค้นหาอาคารในจุฬาฯ
 
 
แผนผังอาคาร
 
แผนที่โดยสังเขป
 
 
รายละเอียดอาคาร
รหัสอาคาร ชื่ออาคาร ความสูง (ชั้น) พื้นที่อาคาร
CEN 081 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 3,134.05
 
อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
cen087