สำนักกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ค้นหาอาคารในจุฬาฯ
 
 
แผนผังอาคาร
 
แผนที่โดยสังเขป
 
 
รายละเอียดอาคาร
รหัสอาคาร ชื่ออาคาร ความสูง (ชั้น) พื้นที่อาคาร

CEN 087

อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน 6 22,561.92
 
อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน   อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน
อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน   อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน
 
อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน   อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน
อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน   อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน