สำนักกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ค้นหาอาคารในจุฬาฯ
 
 
แผนผังอาคาร
 
แผนที่โดยสังเขป
 
 

มหาธีรราชานุสรณ์

     อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แด่ พระบาทสเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งมหาวิทยาลัย อาคารนี้เรียกกันโดยทั่วไปสำหรับนิสิตและคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า "หอกลาง" เป็นที่ตั้งของสถาบันวิทยบริการซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อรวมหอสมุดกลาง ศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง และศูนย์เอกสารประเทศไทยเข้าด้วยกัน

     อาคารหลังนี้สูง ๔ ชั้น ออกแบบโดยรองศาสตรจารย์วีระ บูรณากาญจน์ การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จปลาย พ.ศ. ๒๕๒๓ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี เสด็จทรงเปิดอาคาร ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๖

     อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ได้รับรางวัลเหรียญทอง สถาปัตยกรรมดีเด่นของสมาคมสถาปนิกสยามครั้งที่ ๑ ด้านอาคารสาธารณะใน พ.ศ. ๒๕๒๕

 
รายละเอียดอาคาร
รหัสอาคาร ชื่ออาคาร ความสูง (ชั้น) พื้นที่อาคาร
INS 004 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ 7

22,125.98

 
หน่วยงานภายในอาคาร
หน่วยงาน ชั้นที่
บรรณารักษ์ 1
ร้านกาแฟ 1
สำนักงาน 1M
ศูนย์สัมผัสวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื๊อแห่งจุฬาฯ 3
ศูนย์รัสเซียศึกษา 5
ห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถ 6
ห้องนิทรรศการ 7
 
อาคารมหาธีรราชานุสรณ์   อาคารมหาธีรราชานุสรณ์
อาคารมหาธีรราชานุสรณ์   อาคารมหาธีรราชานุสรณ์