สำนักกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 
 

โครงการปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูงจากลอยอากาศเป็นใต้ดิน

(จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนอังรีดูนังต์ ไป อาคารมหาจักรีสิรินธร)

โครงการปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูงจากลอยอากาศเป็นใต้ดิน (จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนอังรีดูนังต์ ไป อาคารมหาจักรีสิรินธร)

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 18,753,693.00 บาท โดยว่าจ้างบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 240 วัน และได้เริ่มดำเนินการในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 112/61 ในการดำเนินการโครงการดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาการเกิดไฟฟ้าขัดข้องที่เกิดจากกิ่งไม้หล่นพาดสายไฟฟ้าแรงสูงตลอดแนว รวมถึงสัตว์ที่อาศัยตามต้นไม้วิ่งผ่านสายไฟฟ้าแรงสูงจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรตลอดแนวเช่นกัน

 
 
   
 
 
การดำเนินการดังกล่าว สำนักบริหารระบบกายภาพมอบหมายให้ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ควบคุมงาน หากพบปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อประสานได้ที่ 02 218 0122 ในเวลาราชการ